ANBI gegevens Familie Brons Stichting


De Familie Brons Stichting is een eigen stichting en is niet verbonden aan Stichting Lentis. Wel ondersteunt en faciliteert Stichting Lentis de Familie Brons Stichting. De Familie Brons Stichting staat bij de Belastingdienst bekend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Vanuit de Belastingdienst is de Familie Brons Stichting verplicht onderstaande gegevens op internet te plaatsen.
De naam

Familie Brons Stichting

RSIN/Fiscaal nummer

816075803

Contactgegevens Familie Brons Stichting

Familie Bronsstichting:
Meester D.U. Stikkerlaan 1
9675 AA Winschoten
E-mailadres: info@familiebronsstichting.nl

Bestuurssamenstelling

De heer K.B. Steenhuis, voorzitter
De heer J. Maathuis, penningmeester/secretaris
Mevrouw E. Schuur, cliëntenraden
De heer H. Hoppentocht, lid
De heer drs. P.L.M. Smulders, lid
De heer A. Helmus, lid

Beleidsplan van de Familie Brons Stichting


Het beloningsbeleid van de Familie Brons Stichting

De bestuurders ontvangen geen loon. Voor gemaakte onkosten zoals reiskosten bestaat een vergoedingsregeling.

De doelstelling van de Familie Brons Stichting

De Familie Brons Stichting heeft ten doel het in standhouden van een fonds om:

Incidenteel financiële hulp te kunnen bieden aan patiënten of groepen patiënten die door financieel onvermogen niet in staat zijn bepaalde activiteiten te bekostigen, in het bijzonder die welke plaatsvinden buiten de directe sfeer van het ziekenhuis en gericht zijn op revalidatie en/of resocialisatie.

De financiëring van bijzondere projecten en/of bestedingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, waarbij voorzien wordt in de behoeften van onderzoeks-, verzorgings-, leef- en begeleidingsprojecten en welke niet middels de gangbare financieringsregelingen gerealiseerd kunnen worden.Bestuursverslagen van afgelopen jaar:


Een financiële verantwoording van de Familie Brons Stichting
Privacy statement Familie Brons Stichting


Standaardformulier publicatieplicht


Vragen of opmerkingen?

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen? Neem u dan contact op met het secretariaat van de Familie Brons Stichting via info@familiebronsstichting.nl